Winactie:
Argos 538 Oranjejdag Tank & Win

Actievoorwaarden “Argos Tank & Win Actie”

 • Deze actievoorwaarden (“de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotie “Argos Tank &
  Win Actie” (“de Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V. (“Argos”), gevestigd
  aan de Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH te Rotterdam. Argos behoudt zich het recht voor om de
  Actievoorwaarden en de prijzen te allen tijde op enige wijze te wijzigen of de Actie voortijdig te
  beëindigen zonder voorafgaande of nadere kennisgeving.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) akkoord te gaan met de
  Actievoorwaarden.
 • De Actie loopt van vrijdag 16 april 2021 t/m woensdag 21 april 2021 (“de Actieperiode”).
 • Deelnemers nemen deel aan de Actie door het unieke nummer op hun tankbon (die is verkregen naar
  aanleiding van een tank transactie in de Actieperiode bij een van de bijna 200 Argos Tankstations in
  Nederland) tezamen met hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website
  www.argos.nl/acties. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode zo vaak mee doen als zij willen,
  maar elke tankbon kan slechts één keer worden gebruikt in de Actie. Geldige tankbonnen kunnen
  worden geactiveerd t/m woensdag 21 april 2021. De Deelnemer dient de originele tankbon te
  bewaren, want bij twijfel kan gevraagd worden deze te tonen. Argos behoudt zich het recht voor om
  Deelnemers van de Actie uit te sluiten indien Argos meent dat de authenticiteit van de tankbon niet
  vaststaat, dit ter beoordeling van Argos.
 • Op donderdag 22 april worden door Argos 15 prijswinnaars (“de Prijswinnaar”) getrokken. Elke
  Prijswinnaar ontvangt 2 gratis toegangstickets voor 538 Oranjedag op zaterdag 24 april 2021.
 • De Prijswinnaar zal per e-mail op de hoogte worden gebracht. Alle prijzen worden binnen een
  werkdag na correspondentie uitgekeerd. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle
  medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos
  gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de
  organisatie van de Actie.
 • Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande
  kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzente wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Argos behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te
  sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden
  (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
 • Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel
  mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze Actie om met u te communiceren en u eventueel
  te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op
  basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen
  ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat
  moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons
  gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en
  verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij
  uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit
  persoonsgegevens.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie
  van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of
  onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van
  of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen
  niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen
  ontstaan.
 • Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan:
  VARO Energy Retail B.V.
  o.v.v. ‘Argos Tankstations Acties’
  Waalhaven Z.z. 11
  3089 JH Rotterdam
  Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal er schriftelijk dan wel telefonisch contact worden
  opgenomen door Argos.
 • 538 Oranjedag is een evenement van Fieldlab. Naast de Actievoorwaarden zijn ook de voorwaarden
  van Fieldlab van toepassing op de Actie. De voorwaarden van Fieldlab zijn te vinden via de volgende
  link: https://www.backtolive.nl/voorwaarden/.
 • Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Argos handelt in
  overeenstemming met deze gedragscode
 • Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen
  worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Laatst gewijzigd op: 15-04-2021