Actie :
Win met de zin

Actievoorwaarden “Win met de zin.

 • Deze actievoorwaarden (“de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotie “win met de zin” (“de Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V. (“Argos”), gevestigd aan de Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH te Rotterdam. Argos behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden en de prijzen te allen tijde op enige wijze te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande of nadere kennisgeving.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De Actie loopt van zaterdag 10 juli 2021 tot en met donderdag 29 juli 2021 (“de Actieperiode”).
 • Deelnemers nemen deel aan de Actie door op het opgegeven tijdstip naar de opgegeven (bekend gemaakt via de website argos.nl en socialmedia kanalen van Argos) Argos locatie te komen en actief deel te nemen door de juiste zin” ‘Van harte gefeliciteerd met het 200e Argos Tankstation’  tegen het promotieteam die op de locatie aanwezig is (“het Promotieteam”) te zeggen. Alleen de eerste 10 personen die bij het promotieteam aankomen en wanneer zij de juiste zin tegen het promotieteam vertellen ontvangen een Argos Tankpas ter waarde van 200 euro.
 • Wanneer men met een groep personen aankomt bij het Promotieteam, ontvangt slechts 1 persoon uit de groep een Argos Tankpas ter waarde van 200 euro.
 • Gedurende de Actieperiode zullen door Argos elke dag 10 personen (“de Prijswinnaar”) blij worden gemaakt met een Argos Tankpas ter waarde van 200 euro. De prijswinnaars zijn de eerste 10 personen die bij het promotieteam aankomen en wanneer zij het promotieteam begroeten met de zin: ‘Van harte gefeliciteerd met het 200e Argos Tankstation’. Het Promotieteam vertelt de Prijswinnaars direct of ze gewonnen hebben.
 • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Prijswinnaars die eerder met deze actie meegedaan hebben, zijn voor overige locaties uitgesloten van deelname.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos Tankstations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
 • Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Argos behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
 • Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze Actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
 • Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan: VARO Energy Retail B.V. o.v.v. ‘Argos Tankstations Acties’ Waalhaven Z.z. 11 3089 JH Rotterdam. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal er schriftelijk dan wel telefonisch contact worden opgenomen door Argos.
 • Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Argos handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 • Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Laatst gewijzigd op: 22-07-2021