Actie informatie

Trek jij de gouden bal uit het Argos Ballenspel? Dan krijg je van ons een gratis volle tank!*

Is er een oranje bal in het spel en heb je deze te pakken? Dan krijg je een prijs die wordt aangeboden door een partner van Argos. Vraag aan de spelleider wat deze prijs vandaag is.

Trek je geen gouden of oranje bal, dan profiteer je hoe dan ook van flinke korting** op benzine en diesel én ga je met een kleinigheidje van Argos naar huis.

Veel succes!

*Lees voor deelname de actievoorwaarden.

** Korting op de landelijke adviesprijs. Tijdens de actie-uren staat de prijs inclusief de korting vermeld op de prijszuil en de pomp.

Actieformulier

Bedankt voor het meedoen

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het Argos Ballenspel(de “Actie”) dat gespeeld wordt op geselecteerde Argos Tankstations in 2019 en georganiseerd wordt door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
Per Actie zal de actieperiode worden vastgesteld en duidelijk worden gecommuniceerd (de “Actieperiode”).
De Actie vindt plaats op een Argos Tankstation in Nederland op vooraf vastgestelde middagen die van tevoren via social media, lokale media en eventueel op het desbetreffende tankstation bekend worden gemaakt. De Actie duurt twee uur per keer.
Deelnemers nemen deel aan de Actie door hun NAW-gegevens achter te laten via een digitaal invulformulier op het tankstation op het moment dat de Actie aldaar plaatsvindt. Deelnemers kunnen zich gedurende de Actie één maal aanmelden.
Gedurende de actie kan de deelnemer 1x blind grabbelen in de ballenbak. Bij het trekken van de Gouden bal wint de deelnemer een gratis tankbeurt benzine of diesel, met een maximum van 60 liter. Tijdens sommige Acties is er ook een Oranje bal in het spel. De deelnemer die tijdens het grabbelen deze bal trekt, wint een ‘giveaway’ die wordt aangeboden door een externe partner. Dit zal vooraf aan de Actie bekend worden gemaakt.
De Gouden bal kan tijdens de Actie door maximaal 10 deelnemers getrokken worden. Na de 10de trekking wordt de Gouden bal uit het spel gehaald en eindigt het Ballenspel (tenzij er ook een Oranje bal in het spel is). Deelnemers die bij het Ballenspel arriveren, kunnen aan de hand van een scorebord zien hoe vaak de Gouden bal op dat moment tijdens de Actie getrokken is.
Het maximaal aantal trekkingen van de Oranje bal varieert per Actie. Dit aantal wordt ter plaatse aan de deelnemer door de spelleider gecommuniceerd en bijgehouden op een scorebord bij het Ballenspel.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Door deelname aan deze Actie geven de Prijswinnaars toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaars zullen op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Ballenspel Openingsactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN